โครงการบ้าน ธอส 2564

โครงการบ้าน ธอส 2564 รายละเอีดของโครงการต่างๆ เกี่ยวกับบ้าน

โครงการบ้าน ธอส 2564


โครงการบ้าน ธอส 2564 ระบุช่วงเวลายื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564(ดังนี้ แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการระบุช่วงเวลาหมดแผนการก่อน ถ้าเกิดแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงงานแล้ว) บ้าน

โครงการบ้าน ธอส. 2564 เพื่อสานรัก

โครงการบ้าน ธอส 2564

จุดประสงค์การยื่นกู้

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือแฟลต
เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดิน พร้อมก่อสร้างตึก บ้านหลังแรก ธอส
เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมบำรุงตึก
เพื่อซื้อเครื่องใช้ไม้สอยหรืออุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวโยงเพื่อผลดีสำหรับการอาศัย พร้อมด้วยการขอกู้ในเป้าหมายหลัก
หมายเหตุ นิยามคำว่า “ตึก” คือ บ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และก็ตึกการค้าเพื่อที่พักที่อาศัย เว้นเสียแต่ บ้านเช่าและก็แฟลต Pool villas

อัตราค่าดอกเบี้ย

ปี อัตราค่าดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.50% ต่อปี
ปีที่ 2 = 3.50% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR – 1.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนกระทั่งตลอดอายุคำสัญญา
– กรณีลูกค้าผลประโยชน์ = MRR-1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.75% ต่อปี

คุณลักษณะ

เป็นประชากรทั่วๆไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน เป็นลูกค้ารายย่อย และก็ลูกค้าผลประโยชน์ขาดเงินฝาก Pool Villa

เอกสาร

เอกสารส่วนตัว

บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
ทะเบียนสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้าหากมี)
สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (ถ้าหากมี)
สำเนาบัตรประชาชนคู่รัก (ถ้าหากมี) Sale Villas Phuket (RU)


เอกสารทางด้านการเงิน

พนักงานประจำ

ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน วิลล่าภูเก็ตป่าสัก
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะด้านการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง) จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
ภาพถ่ายกิจการค้า
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย / ข้อตกลงมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะรวมทั้งใบรับรองยอดคงเหลืออยู่ Villas Phuket
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน ยกตัวอย่างเช่น สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23)
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน วิลล่าภูเก็ต
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของห้องเช่า (อช.2) ทุกหน้า
ใบอนุมัติก่อสร้าง / เพิ่มเติม
แบบแปลน
ใบคาดคะเนก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่นๆ(หากมี)
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่ม เพื่อใช้ประกอบใคร่ครวญการให้สินเชื่อของแบงค์ ** POOL VILLA PHUKET

โครงการสินเชื่อที่พักที่อาศัยเพื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ปี 2564

โครงการบ้าน ธอส 2564

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องเช่า
2. เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
3. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึก หรือห้องเช่าจากสถาบันการเงินอื่น สินเชื่อบ้าน ธอส 2564
4. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างตึก
5. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึกจากสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งก่อสร้างตึก หรือเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมบำรุงตึก ขายวิลล่าภูเก็ต
6. เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมตึก
7. เพื่อใช้หนี้ใช้สินเกี่ยวกับที่พักอาศัย
8. เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์หรืออุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวโยงเพื่อคุณประโยชน์สำหรับในการพักอาศัย ซื้อวิลล่า ภูเก็ต

หมายเหตุ
นิยามคำว่า “ตึก”ซึ่งก็คือ บ้านเดี่ยว บ้านคู่แฝด ทาวน์เฮ้าส์ รวมทั้งตึกการค้าขายเพื่อที่พักอาศัย นอกจากแฟลตแล้วก็บ้านเช่า SALE VILLA

อัตราค่าดอกเบี้ย

ปี อัตราค่าดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.25% ต่อปี
ปีที่ 2 = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-2.65% ต่อปี
ปีที่ 4-ปีที่ 5 = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 6 จนกระทั่งตลอดอายุคำสัญญา = MRR-1.00% ต่อปี
นอกจากกู้จ่ายหนี้/ซื้อเครื่องใช้ไม้สอยฯ = MRR

คุณลักษณะ

เจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากร/ข้าราชการของเมืองที่ชื่อเรียกอันอื่น แล้วก็ลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำจำกัดความในกติกาโครงงานผลประโยชน์เงินกู้ยืมเพื่อที่พักที่อาศัยชนิดขาดเงินฝาก POOL VILLA PHUKET

ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานราชการวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานมหาชน หรือหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระอื่นในดูแลของเมืองหรือตั้งขึ้นโดยข้อบังคับเฉพาะ หรือก่อตั้งตามแนวนโยบายเมือง ได้ลงชื่อร่วมกับแบงค์ PhuketVilla

เอกสาร

เอกสารส่วนตัว
บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
ใบสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้าเกิดมี)
สำเนาใบแปลงชื่อ – สกุล (ถ้าหากมี)
สำเนาบัตรประชาชนคู่ครอง (ถ้าหากมี)
เอกสารทางด้านการเงิน
ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 3 เดือน
เอกสารหลักประกัน
สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย / ข้อตกลงมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและก็ใบรับรองยอดยังเหลือ (กรณีซื้อ)
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เป็นต้นว่า สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23)
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน ขายบ้านภูเก็ต
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของห้องเช่า (อช.2) ทุกหน้า
เอกสารสิทธิ์ก่อสร้าง / เพิ่มเติม
แบบแปลน
ใบประมาณก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่นๆ(หากมี)
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เสริมเติม เพื่อใช้ประกอบใคร่ครวญการให้สินเชื่อของแบงค์ **

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.